คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา เรื่อง "บล็อกท่องเที่ยว นำเสนออย่างไรให้มีผู้ติดตาม"
21 พฤษจิกายน 2561
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากรและนิสิต คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เข้าร่วมโครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561
26 กรกฎาคม 2561
ขอเชิญนิสิตและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ CU-CAS ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2561
17 เมษายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
28 มีนาคม 2561
นิสิตที่ประสงค์จะส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อสาเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ขอให้ส่งบทความต้นฉบับ (Manuscript) ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.spsc.chula.ac.th ภายใน วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
20 มีนาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
17 มีนาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
15 มีนาคม 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ P6
14 มีนาคม 2561
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามหลักสูตร (GS03) ประจำภาคการศึกษาปลาย [First] ปีการศึกษา 2560
2 พฤษจิกายน 2560
โครงการวันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2561
โครงการสัมมนาคณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำปีการศึกษา 2560
โครงการค่ายกีฬาพัฒนาเยาชนและชุมชน ครั้งที่ 18
โครงการปัจฉิมนิเทศ บัณฑิตวิทยาศาสตร์การกีฬา รุ่นที่ 17
โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ 2561
โครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาอาสาช่วยเหลือสังคม
โครงการนิสิตฟังธรรมเพื่อพัฒนาตน (หัวข้อธรรมดีที่พ่อทำ)
โครงการโครงการกีฬาเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาสัมพันธ์ ครั้งที่ 19
โครงการงานประเพณีลอยกระทง จุฬาฯ ปีการศึกษา 2560
โครงการ Big Cleaning Day 2017