การจัดการศึกษาปริญญาโทการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา‏ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ)

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินต่างๆ ได้ที่นี่


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุไรวรรณ ขมวัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุไรวรรณ ขมวัฒนา ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอ...


ขอบเขตของงาน (TOR) ชุดวิเคราะห์ก๊าซพร้อมชุดรับสัญญาณ ECG 12 Lead ปีงบประมาณ 2560
23 กันยายน 2559
ขอบเขตของงาน (TOR) ชุดเครื่องวัดและติดตามสัญญาณไฟฟ้ากล้ามเนื้อแบบไร้สาย จำนวน 16 ช่องสัญญาณ ปีงบประมาณ 2560
23 กันยายน 2559
ขอเชิญเข้าร่วมฟังบรรยาย เรื่อง Can Hypoxic Training Benefit Athletic Performance
12 กันยายน 2559
บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Basics DEXA and Bone Densitometry role with Sports Science
29 สิงหาคม 2559
ประกาศเชิญชวนทั่วไป จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาด
29 สิงหาคม 2559
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
16 ตุลาคม 2557
ทุนการศึกษาปริญญาตรี
19 กันยายน 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2557
18 กันยายน 2557
โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ 2557
18 กันยายน 2557
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
18 กันยายน 2557