ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามหลักสูตร (GS03) ประจำภาคการศึกษาปลาย [First] ปีการศึกษา 2560
2 พฤษจิกายน 2560
ขอแสดงความยินดี นิสิตประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
7 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(หลักสูตรนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา2560(เข้าด้วยวิธีพิเศษ)
9 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา2560 (เข้าด้วยวิธีปกติ)
9 มิถุนายน 2560
ประชาสัมพันธ์!!! โครงการสำหรับน้องๆมหาลัย ระดับปริญญาตรี โครงการสัมมนาและสาธิตการบำบัด โดย Dr.Kenzo Kase (ผู้คิดค้นผ้าเทป และศาสตร์การบำบัดด้วยเทปคิเนซิโอ)
8 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ เข้าด้วยวิธีพิเศษ) ปีการศึกษา 2560
1 มิถุนายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2560
31 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
26 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา(หลักสูตรพิเศษ)
24 พฤษภาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2560
18 พฤษภาคม 2560
โครงการกระชับมิตรวิทย์กีฬาฯ (CU First Date 59)
โครงการงานปฐมนิเทศนิสิตใหม่และพบผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559
โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ปีการศึกษา 2560
โครงการวันแรกพบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2559
โครงการกิจกรรมห้องเชียร์ ปีการศึกษา 2559
โครงการวันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2559 (1)
โครงการพี่พาน้องเข้าห้องสอบ ปีการศึกษา 2559
โครงการกีฬาน้องใหม่ ปีการศึกษา 2559
โครงการสันโต้สายสัมพันธ์ 4 เส้า
โครงการ Big Cleaning Day 2016