การจัดการศึกษาปริญญาโทการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา‏ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ)

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินต่างๆ ได้ที่นี่


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุไรวรรณ ขมวัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุไรวรรณ ขมวัฒนา ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอ...


ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Basics DEXA and Bone Densitometry role with Sports Science
23 สิงหาคม 2559
ขอแสดงความยินดี แด่ นางสาวพาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ ได้รับเหรียญทองแดง เทควันโดหญิง ในกีฬาโอลิมปิก 2016
23 สิงหาคม 2559
กำหนดการวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
17 สิงหาคม 2559
ประกาศขยายเวลารับสมัครตำแหน่งอาจารย์ ระดับ A - 5
8 สิงหาคม 2559
นิสิตปริญญาเอกคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับโล่รางวัลชนะเลิศ ในการนำเสนอผลงานวิจัยนานาชาติ ครั้งที่ 6 IPEIC 2016
3 สิงหาคม 2559
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
16 ตุลาคม 2557
ทุนการศึกษาปริญญาตรี
19 กันยายน 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2557
18 กันยายน 2557
โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ 2557
18 กันยายน 2557
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
18 กันยายน 2557