ขอเชิญนิสิตและคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ประเมินการเรียนการสอนออนไลน์ CU-CAS ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน ถึงวันที่31 พฤษภาคม 2561
17 เมษายน 2561
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
28 มีนาคม 2561
นิสิตที่ประสงค์จะส่งบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เพื่อสาเร็จการศึกษาภายในปีการศึกษา 2560 ขอให้ส่งบทความต้นฉบับ (Manuscript) ผ่านทางระบบออนไลน์ได้ที่ www.spsc.chula.ac.th ภายใน วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
20 มีนาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
17 มีนาคม 2561
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น
15 มีนาคม 2561
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ P6
14 มีนาคม 2561
โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
14 กุมภาพันธ์ 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา แยกตามหลักสูตร (GS03) ประจำภาคการศึกษาปลาย [First] ปีการศึกษา 2560
2 พฤษจิกายน 2560
ขอแสดงความยินดี นิสิตประสบการณ์วิชาชีพดีเด่น ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ แขนงวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา
7 กันยายน 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา(หลักสูตรนอกเวลาราชการ) ปีการศึกษา2560(เข้าด้วยวิธีพิเศษ)
9 มิถุนายน 2560
โครงการงานประเพณีลอยกระทง จุฬาฯ ปีการศึกษา 2560 วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล
โครงการ Big Cleaning Day 2017 วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคารจุฬาพัฒน์ 10 และบริเวณโดยรอบ
โครงการห้องติว ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 25-28 กันยายน 2560 ณ ห้อง 1114 อาคารจุฬาพัฒน์ 8 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการงานแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการการเรียนรู้การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 23 – 24 กันยายน 2560 ณ โครงการพัฒนาที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
โครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิตด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอผลงานวิชาการ และการสื่อสารทางวิชาชีพวิทยาศาสตร์การกีฬา วันที่ 18 สิงหาคม 2560 และ 22 สิงหาคม 2560 ณ ห้องกิจกรรมออกกำลังกาย(2204) อาคารจุฬาพัฒน์ 8
โครงการกีฬาน้องใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 5 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการวันไหว้ครูคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ อาคารจันทนยิ่งยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการกิจกรรมห้องเชียร์ ปีการศึกษา 2560 วันที่ 15-21 สิงหาคม 2560 ณ ห้องกิจกรรมออกกำลังกาย อาคารจุฬาพัฒน์ 8 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
โครงการวันแรกพบคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2560 21-23 กรกฎาคม 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย