การจัดการศึกษาปริญญาโทการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา‏ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ)

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินต่างๆ ได้ที่นี่


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุไรวรรณ ขมวัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุไรวรรณ ขมวัฒนา ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอ...


กำหนดการปฐมนิเทศ ระดับปริญญาบัญฑิต
17 มิถุนายน 2559
ต้อนรับคณาจารย์ และนิสิต จาก School of Public Health, Indiana University, Bloomington, U.S.A ในการศึกษาดูงาน
13 มิถุนายน 2559
ประกาศรับสมัครตำแหน่งอาจารย์ 2 แชนงวิชา‏
9 มิถุนายน 2559
ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ กาญจนกิจ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยายพิเศษ (Keynote Speaker) ในการประชุมวิชาการ นานาชาติ IPEIC 2016‏
3 มิถุนายน 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรปกติ) ปี 2559 รอบที่ 2
1 มิถุนายน 2559
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
16 ตุลาคม 2557
ทุนการศึกษาปริญญาตรี
19 กันยายน 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2557
18 กันยายน 2557
โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ 2557
18 กันยายน 2557
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
18 กันยายน 2557