การจัดการศึกษาปริญญาโทการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา‏ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรพิเศษ)

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มใบแจ้งชำระเงินต่างๆ ได้ที่นี่


ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุไรวรรณ ขมวัฒนา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์อุไรวรรณ ขมวัฒนา ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติอ...


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559‏
31 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรพิเศษ) ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 1 และรอบที่ 2
25 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท (หลักสูตรปกติ) ปีการศึกษา 2559 รอบที่ 2
25 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2559‏
13 พฤษภาคม 2559
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน คัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท
13 พฤษภาคม 2559
โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
16 ตุลาคม 2557
ทุนการศึกษาปริญญาตรี
19 กันยายน 2557
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา ปีการศึกษา 2557
18 กันยายน 2557
โครงการงานประเพณีวันสงกรานต์ 2557
18 กันยายน 2557
โครงการแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
18 กันยายน 2557