วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มุ่งเน้นเผยแพร่บทความวิจัย บทความวิชาการ และประเด็นปัจจุบันที่ทำการศึกษาในมนุษย์ ซึ่งก็เกี่ยวข้องกับศาสตร์ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา สรีรวิทยาการออกกำลังกาย ชีวกลศาสตร์ จิตวิทยาการกีฬา การโค้ชกีฬา และการฝึกซ้อมกีฬา การจัดการกีฬา การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว และการบูรณาการศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ จัดพิมพ์เป็นภาษาไทย กำหนดออกปีละ 3 ฉบับ ในเดือนมกราคม –เมษายน พฤษภาคม – สิงหาคม และกันยายน – ธันวาคม
           The Journal of Sports Science and Health publishes original research investigation, review articles, and current topics on human science that deals with sports science, exercise physiology, biomechanics, sports psychology, sports coaching and training, sport management, health promotion, recreation and tourism management, and other interdisciplinary that pertains to sports science and health topics. The journal is published 3 times per year (January-April, May-August, September-December) three issues constitute one volume.
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านบทความลงวารสาร วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ
ขั้นตอนการจัดทำวารสารฯ
รายละเอียดการส่งบทความวิชาการ
และบทความวิจัย
แบบฟอร์มการเขียนบทความ
เกี่ยวกับเรา
• กลับสู่เว็บไซท์ คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา •