เว็บไซต์เดิมของคณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

"คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นคณะชั้นนำระดับเอเซีย ในการเป็นแหล่งสร้างสรรค์องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย"

"ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถด้านวิชาการ มีทักษะทันสมัย มีจิตสาธารณะและมีความเป็นผู้นำ สร้างสรรค์ บูรณาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเรียนการสอนการวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ผลิตผลงานวิชาการและวิจัย ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย ในระดับนานาชาติ นำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายไปขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศและสังคมไทยอย่างยั่งยืน"

“คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นผู้นำทางปัญญาของสังคมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการการกีฬา สุขภาพ นันทนาการและการท่องเที่ยว”

“บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาเป็นผู้มีความรู้ และเป็นผู้นำของสังคมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา การจัดการการกีฬา สุขภาพ นันทนาการและการท่องเที่ยว”